سفارشی سازی چراغ

تیم طراحی ملادیوم قادر است بر اساس نیاز پروژه و یا خواسته های کارفرما اقدام به طراحی و ساخت ادوات نورپردازی نماید. چراغهای ساخته شده در فیلدهای ادوات دکوراتیو و ادوات مربوط به فضاهای داخلی و خارجی می باشند.