خدمات | نورپردازی المان

یکی از مشکلاتی که امروزه در نورپردازی های شهری به شدت شاهد آن هستیم ، نبود یک تفکر سالم در زمینه نورپردازی مجسمه های و المان های حجمی است.متاسفانه نورپردازی این المان های شهری نیز مانند دیگر بنا های شهری مورد بی توجهی قرار گرفته و کمتر دارای یک تفکر در پشت طراحی هستند و یک نورپردازی که در گذشته با تمام اشتباهات صورت گرفته است بارها و بارها مورد تقلید قرار می گیرد .یک مجسمه یا المان حجمی ، دارای یک حجم دارای چندین برجستگی است که می بایست علاوه بر روشنایی دارای زیبایی نیز باشد.مغمولا مجسمه ها و آثار حجمی با هدف بیان یک مفهوم و یا بیان تفکر یا نشان دادن بزرگی یک شخصیت ساخته می شوند.

طراحی نورپردازی مجسمه ها نیز همانند طراحی نورپردازی سایر المان ها و بناها تابع مفاهیم ، سلایق و زیبایی است ، لیکن حساسیت آن ها از این جهت بیشتر است که دیگر نماینده یک جسم یا یک شیء نیستند ، بلکه نماینده یک اعتقاد و یا یک شخیصت بزرگ معنوی/تاریخی هستند ، پس اشتباه در طراحی نورپردازی یک مجسمه می تواند باعث وهن مشار الیه گردد.