در حال بارگیری...
22 مارس

بررسی موردی نورپردازی – 3

همراه شدن نور بالاتاب شومینه و نورپایین تاب تابلوی نقاشی بالای آن ، منجر به یک تعادل کلی شده است.
نوری با خیرگی کم و تفکیک رنگ بالا که موجب جلوی دهی بالا به اثر هنری شده است.