در حال بارگیری...
22 مارس

بهترین زمان نورپردازی

نورپردازی در بسیاری مواقع در انتهای لیست اولویت های طراحی یک ساختمان قرار می گیرد. و غالبا وقتی نمای آن ساختمان در حال تکمیل است به فکر نورپردازی می افتند و یا وقتی دکوراسیون یک اتاق رو به پایان است تازه معلوم می شود که منابع نور در موقعیت مناسبی قرار نداشته اند- چه نور اختصاصی برای مطالعه یا نورپردازی یک تابلوی نقاشی و چه به رخ کشیدن جذابیت های معماری ساختمان .
مناسبترین زمان برای آماده کردن الگوی نورپردازی هنگام آغاز به ساخت و یا نوسازی ساختمان است. طراحی نور باید در نخستیم مراحل ساخت صورت گیرد- یعنی حدودا همزمان با لوله کشی ساختمان.
در طول مدت در خواهید یافت که تهیه و تدارک از ابتدای پروسه به مراتب از نصب آن پس از تکمیل بنا موجه تر و اقتصای تر خواهد بود. هنگام طراحی یک الگوی نورپردازی ، داشتن درکی از آنچه می توان بوسیله نور و با جهت دهی و کنترل توامان آن انجام داد، بسیار مهم و با ارزش است ; و نیز بایستی تعادلی فکر شده بین منابع مختلف نور که در شدت های متفاوت و به منظور دست یابی به حداکثر انعطاف پذیری مورد استفاده قرار میگیرند ، ایجاد کرد.